Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i Loftahammars Golfklubb kallas härmed till extra årsmöte i klubbhuset 15 april 18.00 då ny lekmannarevisor och ersättare ska väljas.

Dagordning för mötet:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Val av en ny lekmannarevisor och en ersättare.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.