Kallelse till Årsmöte och Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma och årsmöte tisdagen den 1 maj kl 11.00 i klubbhuset i Loftahammar för aktieägarna i Loftahammars Golf AB (publ) och medlemmar i Loftahammars Golfklubb

Informationsmateriel finns från 22/4 att hämta på www.lofthammarsgk.se

Motioner ska vara inlämnade senast 16/4.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i aktieboken den 1 maj och anmäla sitt deltagande senast den 1 maj kl 09.00 via mail till info@loftahammarsgk.se eller på telefon 0493-68922.

 

Förslag till dagordning:

§ 1.   Val av ordförande till stämman

§ 2.   Val av sekreterare

§ 3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 4.   Godkännande av förslaget till dagordning

§ 5.   Val av två justeringsmän 

§ 6.   Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

§ 7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§ 8.   Beslut angående:
        - Fastställande av resultat och balansräkning.
       - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enl. den fastställda balansräkningen.
       - Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

§ 9.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

§ 10.  Val av styrelse och revisorer

§ 11.  Beslut om aktieägartillskott från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB

§ 12.   Övriga frågor

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Nya regler för golfspel 2019 2019-01-08
Nyårshälsning 2018-12-29
Ett Slag för Cancerfonden 2018 2018-12-05
MoreGolf Mastercard 2018-11-27
Julgransmingel 2018-11-24