Kallelse till Årsmöte och Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma och årsmöte söndagen den 3 maj kl 11.00 för aktieägarna i Loftahammars Golf AB (publ) och medlemmar i Loftahammars Golfklubb. Mötet kommer ske digitalt.

Informationsmateriel finns från 26/4 att hämta på www.lofthammarsgk.se

Motioner ska vara inlämnade senast 17/4.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i aktieboken den 3 maj och anmäla sitt deltagande senast den 3 maj kl 09.00 via mail till info@loftahammarsgk.se eller på telefon 0493-68922.

 

Förslag till dagordning:

§ 1.   Val av ordförande till stämman

§ 2.   Val av sekreterare

§ 3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 4.   Godkännande av förslaget till dagordning

§ 5.   Val av två justeringsmän 

§ 6.   Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

§ 7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§ 8.   Beslut angående:
        - Fastställande av resultat och balansräkning.
       - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enl. den fastställda balansräkningen.
       - Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

§ 9.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

§ 10.  Val av styrelse och revisorer

§ 11.  Beslut om aktieägartillskott från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB

§ 12.   Övriga frågor

Med anledning av coronaviruset:


Vi följer SGF's rekommendationer och ser till att hålla oss ständigt uppdaterade. För att läsa SGF's riktlinjer för klubbar, följ länken Rådgivning från SGF Corona

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Städdag 2020-09-10
Padel för damer 2020-07-26
5 juniorer är fler än 4 seniorer 2020-07-25
Klubbmästerskap 2020 2020-07-18
Besök av Pierre Fulke 2020-07-03