Kallelse till Årsmöte och Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma och årsmöte söndagen den 9 maj kl 11.00 för aktieägarna i Loftahammars Golf AB (publ) och medlemmar i Loftahammars Golfklubb. Mötet kommer ske digitalt pga Covid-19

Informationsmateriel finns från 1/5 att hämta på www.lofthammarsgk.se

Motioner ska vara inlämnade senast 23/4.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i aktieboken den 9 maj och anmäla sitt deltagande senast den 9 maj kl 8.00 via mail till info@loftahammarsgk.se eller på telefon 0493-68922.

 

Förslag till dagordning:

 •  1.   Val av ordförande till stämman
 •  2.   Val av sekreterare
 •  3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
 •  4.   Godkännande av förslaget till dagordning
 •  5.   Val av två justeringsmän 
 •  6.   Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 •  7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 •  8.   Beslut angående:

        - Fastställande av resultat och balansräkning.
        - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enl. den fastställda balansräkningen.
        - Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

 •  9.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 •  10.  Val av styrelse och revisorer
 •  11.  Beslut om aktieägartillskott från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB (punkten gäller bara Loftahammars Golfklubb)
 •  12.  Förslag höjning av medlemsavgiften från 500 kr till 600 kr från 2022 (punkten gäller bara Loftahammars Golfklubb)
 •  13.  Övriga frågor

Med anledning av coronaviruset:


Vi följer SGF's rekommendationer och ser till att hålla oss ständigt uppdaterade. 

Rådgivning från SGF Corona

Kommentarer