Kallelse till Årsmöte och Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma och årsmöte söndagen den 14 maj kl 11.00 för aktieägarna i Loftahammars Golf AB (publ) och medlemmar i Loftahammars Golfklubb. Stämman kommer genomföras i klubbhuset, men med möjlighet att även delta digitalt.

Informationsmaterial finns från 30/4 att hämta på  https://www.loftahammarsgk.se/

Motioner ska vara inlämnade senast 27/4.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i aktieboken den 14 maj och anmäla sitt deltagande senast den 14 maj kl 8.00 via mail till info@loftahammarsgk.se eller på telefon 0493-68922.

 

Förslag till dagordning:

 •  1.   Val av ordförande till stämman
 •  2.   Val av sekreterare
 •  3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
 •  4.   Godkännande av förslaget till dagordning
 •  5.   Val av två justeringsmän 
 •  6.   Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 •  7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 •  8.   Beslut angående:

        - Fastställande av resultat och balansräkning.
        - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enl. den fastställda balansräkningen.
        - Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

 •  9.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 •  10.  Val av styrelse och revisorer
 •  11.  Beslut om aktieägartillskott från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB (punkten gäller bara Loftahammars Golfklubb)
 •  12.  Övriga frågor

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Skylt vid Åkes Damm 2023-09-04
Informationsmöte 2023 2023-07-31
Informationsmöte 2023-07-17
Regelvandring 2023-07-12
Demodag med Titleist och Grönt kort 2023-07-01