Vision och mål

Styrelsen för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB har tillsammans med personalen arbetat fram ett förslag till långsiktig vision och mål för ekonomin, medlemmar, informationsverksamheten och banan. Visionen är långsiktig men målen ska vara uppfyllda vid utgången av 2025.

 

Vision för Loftahammars Golfklubb 2025

 

* Loftahammars Golfklubb är en av Sveriges mest attraktiva golfanläggningar i skärgårdsmiljö

* Loftahammars Golfklubb ska ha en sund och stabil ekonomi

* Loftahammars Golfklubb är ett attraktivt val för både nybörjare och etablerade spelare.

* Loftahammars Golfklubb är i samarbete med andra aktörer tongivande för bygdens utveckling.

* Klubben präglas av omtanke, vänlighet, trivsel, kvalitet och professionalism.

* Loftahammars Golfklubb ska med sin unika miljö öka livskvalitén och präglas av en vi-anda där engagemang, medvetenhet och samverkan är nycklord.

* Loftahammars Golfklubb berikar liv!

Mål som ska vara uppnådda vid utgången av 2021

Vårt övergripande mål är att bibehålla den kvalité vi har på banan och att skapa en stabil och sund ekonomi både vad gäller soliditet och likviditet. Det innebär att vi ständigt måste generera ett positivt kassaflöde och att vi ska klara löpande investeringar utan att försämra den långsiktiga styrkan.  

Ekonomiska mål

 • Generera ett plus resultat på 74 000 kr
 • Ha en likviditet på 500 000kr
 • Greenfeen ska ha genererat intäkter på 1 000 000kr
 • Sponsringsintäkter ska under året nå 310 000kr
 • 730 av klubbens 750 aktier ska vara sålda

Mål medlemmar

 • Förstärka och utveckla klubbandan
 • Öka antalet nöjda medlemmar
 • Öka antalet fullvärdiga medlemmar till 530st
 • Öka medlemmarnas engagemang och ansvarskänsla för klubben
 • Medlemmarna ska känna att de får en hög kvalitet för varje satsad medlemskrona

Mål för Information och kommunikation

 • Klubben ska löpande ge information med en öppenhet som garanterar god insyn i klubbens verksamhet och minst en gång per år ska alla medlemmar bjudas in till ett informationsmöte.
 • Hemsidan är den viktigaste kanalen och ska hålla en hög nivå såväl innehållsmässigt som estetiskt och ska därigenom bidra positivt till klubbens PR. Löpande information om tävlingar och andra händelser ska publiceras på hemsidan.
 • Det som publiceras på hemsidan ska om möjligt även läggas ut på LGK:s Facebooksida.

 

Mål för banan

Banan är klubbens viktigaste tillgång och vi ska aktivt arbeta för att utveckla och öka kvalitén.

 • Banan ska rankas som en av Sveriges bästa 9-håls banor
 • Banan och dess kringområden ska utvecklas konditionsmässigt
 • Långsiktigt kvalitetstänkande ska eftersträvas och största möjliga hänsyn ska tas till miljön
 • Banan ska vara miljödiplomerad, enligt SGF:s normer

 

Mål som arbetsgivare:

 Det ska vara attraktivt att arbete hos Loftahammars Golfklubb. 

 • vara en god arbetsgivare och erhålla ett gott ledarskap
 • säkerställa en god, trygg och säker arbetsmiljö
 • ge personalen rätt förutsättningar för att kunna fullgöra ett bra arbete 

 

Värderingar vi ska stå för i Loftahammars Golfklubb 

 • Vänlighet, välkomnande och gästfrihet
 • Öppenhet, lyhördhet och smidighet
 • Professionalism
 • Samverkan och samarbete 

 

Strategier för att nå uppsatta mål och sträva efter att nå visionen 

 • Vi skall ha en kundfokuserad organisation med fokus på medlemmars och gästers behov.
 • Mottagandet av personalen ska präglas av en avspänd atmosfär, trivsel och god service.
 • Vi ska arbeta för att utveckla och öka kvalitén på och runt banan.
 • Klubben ska vara så attraktiv att medlemmarna stannar kvar.
 • Vi ska aktivt arbeta för att rekrytera fler medlemmar.
 • Erbjuda goda utbildnings- och träningsmöjligheter som kan bedrivas både enskilt och i grupp.
 • Skapa en anda av ansvarstagande, professionalism och affärsmässighet inom organisationen.
 • Utveckla företagsgolf, aktiviteter och sponsorverksamheten.
 • Genomföra effektiviseringar inom alla områden utan att det påverkar kvalitén.
 • Långsiktigt planeringsarbete och utveckling av verksamheten och förutsatt att ekonomin och medlemsantalet utvecklas positivt skall Loftahammars Golfklubb fortsätta att utveckla banan och se på möjligheterna att expandera. 

 

 

Synpunkter och frågor angående vision, mål och strategier besvaras av tillförordnad klubbchef Sara Stenbeck, klubbchef@loftahammarsgk.se