Kallelse till Årsmöte och Årsstämma 2024

Publicerat: 2024-03-23 - 12:00

Aktieägarna i Loftahammars Golf AB (pupl) och medlemmar i Loftahammars Golfklubb kallas härmed till årsstämma och årsmöte söndagen den 12:e maj klockan 11:00. Stämman kommer genomföras i klubbhuset, men med möjlighet att delta digitalt.

Handlingar finns från den 28/4 att hämta på 
www.loftahammarsgk.se.

Motioner ska vara inlämnade senast 25/4.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i aktieboken den 12 maj och anmäla sitt deltagande senast 12 maj klockan 08:00 via mail till info@loftahammarsgk.se

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande till stämman
2. Val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående:
     - Fastställande av resultat och balansräkning.
     - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
     - Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisorer 
11. Beslut om aktieägartillskott från Loftahammars Golfklubb till        Loftahammars Golf AB
12. Övriga frågor

Välkomna!